ارسال ایمیل با phpmailer

کدهای دیگر این نویسنده

نمایش در php

نمایش در php


افکت fade در جی کوئری

افکت fade در جی کوئری


نمونه کد اسلاید شو با جی کوئری

نمونه کد اسلاید شو با جی کوئری


ارسال ایمیل با php

ارسال ایمیل با php


استفاده از صوت در html

استفاده از صوت در html


کد قرار دادن ادامه مطلب با php

کد قرار دادن ادامه مطلب با php


کد ساخت چند فایل route جداگانه برای پروژه لاراول

کد ساخت چند فایل route جداگانه برای پروژه لاراول


انواع validation عکس در لاراول

انواع validation عکس در لاراول


کد آدرس صفحه جاری در وردپرس

کد آدرس صفحه جاری در وردپرس


کد آپلود عکس با ajax جی کوئری و پی اچ پی

کد آپلود عکس با ajax جی کوئری و پی اچ پی


کد نمایش اطلاعات دیتابیس با php و mysqli

کد نمایش اطلاعات دیتابیس با php و mysqli


کد غیرفعال کردن created_at و updated_at timestamps در مدل

کد غیرفعال کردن created_at و updated_at timestamps در مدل


کد نمایش نام کلاس یا متد جاری در codeigniter

کد نمایش نام کلاس یا متد جاری در codeigniter


کد بارگذاری خودکار صفحه با jquery

کد بارگذاری خودکار صفحه با jquery


کد استفاده از کتابخانه sweetalert در لاراول

کد استفاده از کتابخانه sweetalert در لاراول


ارسال ایمیل با phpmailer

برای استفاده از کلاس phpmailer اول دستور زیر رو وارد می کنیم

composer require phpmailer/phpmailer

بعد از وارد کردن این دستور در کامند ویندوز یا لینوکس این کلاس نصب میشه و میتونیم از اون استفاده کنیم

برای استفاده از این کلاس از کد زیز استفاده می کنیم

<?php

require_once "vendor/autoload.php";

//PHPMailer Object
$mail = new PHPMailer;

//From email address and name
$mail->From = "[email protected]";
$mail->FromName = "Full Name";

//To address and name
$mail->addAddress("[email protected]", "Recepient Name");
$mail->addAddress("[email protected]"); //Recipient name is optional

//Address to which recipient will reply
$mail->addReplyTo("[email protected]", "Reply");

//CC and BCC
$mail->addCC("[email protected]");
$mail->addBCC("[email protected]");

//Send HTML or Plain Text email
$mail->isHTML(true);

$mail->Subject = "Subject Text";
$mail->Body = "<i>Mail body in HTML</i>";
$mail->AltBody = "This is the plain text version of the email content";

if(!$mail->send()) 
{
  echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
} 
else 
{
  echo "Message has been sent successfully";
}

اگر نیاز بود که فایل ضمیمه هم توی ارسال ایمیل هاتون باشه از کد زیر استفاده کنید

<?php

require_once "vendor/autoload.php";

$mail = new PHPMailer;

$mail->From = "[email protected]";
$mail->FromName = "Full Name";

$mail->addAddress("[email protected]", "Recipient Name");

//Provide file path and name of the attachments
$mail->addAttachment("file.txt", "File.txt");    
$mail->addAttachment("images/profile.png"); //Filename is optional

$mail->isHTML(true);

$mail->Subject = "Subject Text";
$mail->Body = "<i>Mail body in HTML</i>";
$mail->AltBody = "This is the plain text version of the email content";

if(!$mail->send()) 
{
  echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
} 
else 
{
  echo "Message has been sent successfully";
}

و اگر خواستید از اکانت جیمیلتون برای ارسال ایمیل استفاده کنید از کد زیر کمک بگیرید

<?php

require_once "vendor/autoload.php";

$mail = new PHPMailer;

//Enable SMTP debugging. 
$mail->SMTPDebug = 3;                
//Set PHPMailer to use SMTP.
$mail->isSMTP();      
//Set SMTP host name             
$mail->Host = "smtp.gmail.com";
//Set this to true if SMTP host requires authentication to send email
$mail->SMTPAuth = true;             
//Provide username and password   
$mail->Username = "[email protected]";         
$mail->Password = "super_secret_password";              
//If SMTP requires TLS encryption then set it
$mail->SMTPSecure = "tls";              
//Set TCP port to connect to 
$mail->Port = 587;                  

$mail->From = "[email protected]";
$mail->FromName = "Full Name";

$mail->addAddress("[email protected]", "Recepient Name");

$mail->isHTML(true);

$mail->Subject = "Subject Text";
$mail->Body = "<i>Mail body in HTML</i>";
$mail->AltBody = "This is the plain text version of the email content";

if(!$mail->send()) 
{
  echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
} 
else 
{
  echo "Message has been sent successfully";
}

 

خوب دوستان این هم کد ارسال ایمیل با کلاس خوب phpmailer لطفا اگر نظری داشتید با ما در میون بذارید با تشکر
لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا بتوانید ثبت نظر کنید