انواع validation عکس در لاراول

کدهای دیگر این نویسنده

نمایش در php

نمایش در php


افکت fade در جی کوئری

افکت fade در جی کوئری


نمونه کد اسلاید شو با جی کوئری

نمونه کد اسلاید شو با جی کوئری


ارسال ایمیل با php

ارسال ایمیل با php


استفاده از صوت در html

استفاده از صوت در html


ارسال ایمیل با phpmailer

ارسال ایمیل با phpmailer


کد قرار دادن ادامه مطلب با php

کد قرار دادن ادامه مطلب با php


کد ساخت چند فایل route جداگانه برای پروژه لاراول

کد ساخت چند فایل route جداگانه برای پروژه لاراول


کد آدرس صفحه جاری در وردپرس

کد آدرس صفحه جاری در وردپرس


کد آپلود عکس با ajax جی کوئری و پی اچ پی

کد آپلود عکس با ajax جی کوئری و پی اچ پی


کد نمایش اطلاعات دیتابیس با php و mysqli

کد نمایش اطلاعات دیتابیس با php و mysqli


کد غیرفعال کردن created_at و updated_at timestamps در مدل

کد غیرفعال کردن created_at و updated_at timestamps در مدل


کد نمایش نام کلاس یا متد جاری در codeigniter

کد نمایش نام کلاس یا متد جاری در codeigniter


کد بارگذاری خودکار صفحه با jquery

کد بارگذاری خودکار صفحه با jquery


کد استفاده از کتابخانه sweetalert در لاراول

کد استفاده از کتابخانه sweetalert در لاراول


انواع validation عکس در لاراول

فرمت فایل های مجاز و حداکثر سایز مجاز 

$this->validate($request, [
    'image' => 'required|image|mimes:jpeg,png,jpg,gif,svg|max:2048',
]);

 فرمت فایل های مجاز و حداکثر سایز مجاز به همراه طول و عرض مجاز عکس

$this->validate($request, [
    'image' => 'required|image|mimes:jpeg,png,jpg,gif,svg|max:2048|dimensions:width=500,height=500',
]);

فرمت فایل های مجاز و حداکثر سایز مجاز به همراه حداقل طول و حداقل عرض مجاز عکس 

$this->validate($request, [
    'image' => 'required|image|mimes:jpeg,png,jpg,gif,svg|max:2048|dimensions:min_width=350,min_height=600',
]);

فرمت فایل های مجاز و حداکثر سایز مجاز به همراه حداکثر طول و حداکثر عرض مجاز عکس 

$this->validate($request, [
    'image' => 'required|image|mimes:jpeg,png,jpg,gif,svg|max:2048|dimensions:max_width=350,max_height=600',
]);

فرمت فایل های مجاز و حداکثر سایز مجاز به همراه ضریب عکس 

$this->validate($request, [
    'image' => 'required|image|mimes:jpeg,png,jpg,gif,svg|max:2048|dimensions:ratio=3/2',
]);

 

امیدوارم از این کد استفاده لازم رو ببرید
لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا بتوانید ثبت نظر کنید