کد آدرس صفحه جاری در وردپرس

کدهای دیگر این نویسنده

نمایش در php

نمایش در php


افکت fade در جی کوئری

افکت fade در جی کوئری


نمونه کد اسلاید شو با جی کوئری

نمونه کد اسلاید شو با جی کوئری


ارسال ایمیل با php

ارسال ایمیل با php


استفاده از صوت در html

استفاده از صوت در html


ارسال ایمیل با phpmailer

ارسال ایمیل با phpmailer


کد قرار دادن ادامه مطلب با php

کد قرار دادن ادامه مطلب با php


کد ساخت چند فایل route جداگانه برای پروژه لاراول

کد ساخت چند فایل route جداگانه برای پروژه لاراول


انواع validation عکس در لاراول

انواع validation عکس در لاراول


کد آپلود عکس با ajax جی کوئری و پی اچ پی

کد آپلود عکس با ajax جی کوئری و پی اچ پی


کد نمایش اطلاعات دیتابیس با php و mysqli

کد نمایش اطلاعات دیتابیس با php و mysqli


کد غیرفعال کردن created_at و updated_at timestamps در مدل

کد غیرفعال کردن created_at و updated_at timestamps در مدل


کد نمایش نام کلاس یا متد جاری در codeigniter

کد نمایش نام کلاس یا متد جاری در codeigniter


کد بارگذاری خودکار صفحه با jquery

کد بارگذاری خودکار صفحه با jquery


کد استفاده از کتابخانه sweetalert در لاراول

کد استفاده از کتابخانه sweetalert در لاراول


کد آدرس صفحه جاری در وردپرس

نمونه کد اول

global $wp;
$current_url = add_query_arg( $wp->query_string, '', home_url( $wp->request ) );


function get_current_url(){
  global $wp;
  return add_query_arg( $wp->query_string, '', home_url( $wp->request ) );
}

نمونه کد دوم

function get_current_url()
{
  $pageURL = 'http';
  if ( $_SERVER["HTTPS"] == "on" ) {
    $pageURL .= "s";
  }
  $pageURL .= "://";
  if ( $_SERVER["SERVER_PORT"] != "80" ) {
    $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"] . ":" . $_SERVER["SERVER_PORT"] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
  } else {
    $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
  }
  return $pageURL;
}

 

و با فراخوانی تابع get_current_url در جایی که میخواید استفاده کنید میتونید آدرس رو نشون بدید
لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا بتوانید ثبت نظر کنید